Інструкція про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю П-6

Затверджена постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 15 червня 1965 N П-6 (із змінами, внесеними постановами Держарбітражу СРСР від 29 грудня 1973 N 81, від 14 листопада 1974 N 98, від 23 липня 1975 N 115)

1. Ця Інструкція застосовується у всіх випадках, коли стандартами, технічними умовами, Основними і Особливими умовами поставки чи іншими обов'язковими правилами не встановлено інший порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю. Наприклад, робочого взуття https://yas-poltava.com

2. В цілях збереження продукції і товарів при поставках і створення умов для своєчасного і правильного їх приймання одержувачами об'єднання і його виробничі одиниці, підприємство, організація-відправник зобов'язані забезпечити:

а) суворе дотримання встановлених правил упаковки та затарювання продукції, маркування та опломбування окремих місць;

б) точне визначення кількості відвантаженої продукції (ваги, кількості місць: ящиків, зв'язок, кип, пачок тощо);

в) при відвантаженні продукції в упакованих або затарених місцях - вкладення в кожне тарне місце передбачене стандартами, технічними умовами, Особливими умовами поставки, іншими обов'язковими правилами або договором документа (пакувального ярлика, кипні карти тощо), що свідчить про найменування та кількість продукції, що знаходиться в даному тарному місці;

г) чітке і ясне оформлення відвантажувальних і розрахункових документів, відповідність зазначених у них даних про кількість продукції фактично відвантаженій кількості, своєчасне відсилання цих документів одержувачеві у встановленому порядку;

д) суворе дотримання діючих на транспорті правил здачі вантажів до перевезення, їх навантаження та кріплення;

е) систематичне здійснення контролю за роботою осіб, зайнятих визначенням кількості продукції, що відвантажується і оформленням на неї відвантажувальних і розрахункових документів.

3. Підприємство-одержувач зобов'язане забезпечити приймання продукції за якістю в точній відповідності зі стандартами, технічними умовами, Основними і Особливими умовами поставки, цією Інструкцією, іншими обов'язковими правилами і договором.

4. При прийманні вантажу від органів транспорту підприємство-одержувач відповідно до діючих на транспорті правил перевезень вантажів зобов'язане перевірити, чи забезпечено збереження вантажу при перевезенні, зокрема:

а) перевірити в належних випадках наявність на транспортних засобах (вагоні, цистерні, баржі, трюмі судна, автофургоні тощо) або на контейнерах пломб відправника або пункту відправлення (станції, пристані, порту), справність пломб, відбитки на них, стан вагона, інших транспортних засобів або контейнера, наявність захисного маркування вантажу, а також справність тари;

б) перевірити відповідність найменування вантажу і транспортного маркування на ньому даним, зазначеним у транспортному документі, і вимагати від органів транспорту видачі вантажу за кількістю місць або вагою у всіх випадках, коли такий обов'язок покладений на них правилами, що діють на транспорті, та іншими нормативними актами .

У разі видачі вантажу без перевірки кількості місць або ваги одержувач у порядку, встановленому правилами оформлення видачі вантажів, зобов'язаний вимагати від органів транспорту, щоб на транспортному документі була зроблена відповідна відмітка.

5. У всіх випадках, коли при прийманні вантажу від органів транспорту встановлюються пошкодження або псування вантажу, невідповідність найменування і ваги вантажу або кількості місць даних, зазначених у транспортному документі, а також у всіх інших випадках, коли це передбачено правилами, що діють на транспорті, одержувач зобов'язаний вимагати від органу транспорту складання комерційного акту (відмітки на товарно-транспортній накладній або складання акту - при доставці вантажу автомобільним транспортом).

При неправильній відмові органу транспорту від складання комерційного акта одержувач зобов'язаний відповідно до діючих на транспорті правил оскаржити цю відмову і здійснити прийняття продукції в порядку, передбаченому цією Інструкцією.

6. Приймання продукції, що поставляється без тари, у відкритій тарі, а також приймання за вагою брутто і кількістю місць продукції, що поставляється в тарі проводиться:

а) на складі одержувача - при доставці продукції постачальником;

б) на складі постачальника - при вивезенні продукції одержувачем;

в) в місці розкриття опломбованих або в місці розвантаження неопломбованих транспортних засобів і контейнерів або на складі органу транспорту - при доставці і видачі продукції органом залізничного, водного, повітряного або автомобільного транспорту.

При доставці постачальником продукції в тарі на склад одержувача останній крім перевірки ваги брутто і кількості місць може зажадати розкриття тари і перевірки ваги нетто і кількості товарних одиниць в кожному місці.

7. Приймання продукції, що надійшла в справній тарі, за вагою нетто і кількістю товарних одиниць в кожному місці проводиться, як правило, на складі кінцевого одержувача.

Покупці - бази збутових, постачальницьких, заготівельних організацій, оптових і роздрібних торгових підприємств, які перенаправляють транзитом продукцію в тарі або упаковці первісного відправника (виробника) повинні здійснювати прийомку продукції з якості місць лише у випадках, передбачених обов'язковими правилами або договором, а також при невідповідності фактичної ваги брутто вазі брутто, вказаній в супровідних документах.

Якщо продукція надійшла в пошкодженій тарі, то приймання продукції за вагою нетто і кількістю товарних одиниць в кожному тарному місці проводиться одержувачами в порядку, зазначеному в п. 6 цієї Інструкції, тобто там, де проводиться приймання продукції за вагою брутто і кількістю місць.

8. Встановлений цією Інструкцією порядок приймання продукції, що поставляється в тарі, застосовується також при прийманні опломбованих пачок (зв'язок) в тих випадках, коли без порушення цілості бандеролі чи упаковки або без зняття пломби неможливо вилучення продукції з пачки (зв'язки).

9. Приймання продукції проводиться в такі строки:

а) продукції, що надійшла без тари, у відкритій тарі і в пошкодженій тарі, - в момент отримання її від постачальника чи зі складу органу транспорту або в момент розтину опломбованих і розвантаження неопломбованих транспортних засобів і контейнерів, але не пізніше термінів, встановлених для їх розвантаження;

б) продукції, що надійшла в справній тарі:

за вагою брутто і кількістю місць - у терміни, зазначені в підп. "а" цього пункту;

за вагою нетто і кількістю товарних одиниць в кожному місці - одночасно з розкриттям тари, але не пізніше 10 днів, а для швидкопсувної продукції не пізніше 24 годин з моменту отримання продукції - при доставці продукції постачальником або при вивезенні її одержувачем зі складу постачальника і з моменту видачі вантажу органом транспорту - у всіх інших випадках.

В районах Крайньої Півночі, віддалених районах та інших районах дострокового завезення приймання продукції виробничо-технічного призначення проводиться не пізніше 30 днів з моменту надходження її на склад одержувача. У зазначених районах приймання промислових товарів народного споживання проводиться не пізніше 60 днів, продовольчих товарів (за винятком швидкопсувних) - не пізніше 40 днів, а швидкопсувних товарів - пізніше 48 годин з моменту надходження їх на склад одержувача.

10. Приймання вважається здійснено одночасно, якщо перевірка кількості продукції закінчена у встановлені терміни.

11. Приймання продукції проводиться особами, уповноваженими на те керівником або заступником керівника підприємства-одержувача. Ці особи несуть відповідальність за суворе дотримання правил приймання продукції.

Підприємство-одержувач зобов'язане:

а) створити для правильного та своєчасного приймання продукції умови, при яких забезпечувалася б схоронність і запобігалась би можливість утворення нестач і розкрадання продукції;

б) забезпечити, щоб особи, які здійснюють прийомку продукції, добре знали справжню Інструкцію, а також правила приймання продукції за кількістю, встановлені відповідними стандартами, технічними умовами, Основними і Особливими умовами поставки, іншими нормативними актами та договором поставки даної продукції;

в) забезпечити точне визначення кількості отриманої продукції (ваги, кількості місць: ящиків, мішків, в'язок, кип, пачок тощо);

г) систематично здійснювати контроль за роботою осіб, на яких покладено приймання продукції за кількістю, і попереджати порушення правил приймання продукції.

12. Приймання продукції за кількістю проводиться по транспортним і супровідним документам (рахунку-фактурі, специфікації, опису, пакувальним ярликами та ін.) відправника (виробника). Відсутність зазначених документів або деяких з них не призупиняє приймання продукції. У цьому випадку складається акт про фактичну наявність продукції і в акті вказується, які документи відсутні.

При одночасному отриманні продукції в декількох вагонах, контейнерах або автофургонах, вартість якої оплачується за одним розрахунковим документом, одержувач зобов'язаний перевірити кількість продукції, яка надійшла у всіх вагонах, контейнерах або автофургонах, якщо обов'язковими для сторін правилами чи договором не передбачена можливість часткової (вибіркової) перевірки.

В акті приймання має бути зазначено кількість продукції, що надійшла роздільно в кожному вагоні, контейнері або автофургоні.

13. Кількість продукції, що надійшла, при прийманні має визначатися в тих же одиницях виміру, які вказані в супровідних документах.

Якщо в цих документах відправник вказав вагу продукції і кількість місць, то одержувач при прийманні продукції повинен перевірити її вагу і кількість місць.

14. Перевірка ваги нетто проводиться в порядку, встановленому стандартами, технічними умовами та іншими обов'язковими для сторін правилами.

При неможливості переважування продукції без тари, визначення ваги нетто проводиться шляхом перевірки ваги брутто в момент отримання продукції і ваги тари після звільнення її з під продукції. Результати перевірки оформляються актами.

Акт про вагу тари повинен бути складений не пізніше 10 днів після її звільнення, а про вагу тари з-під вологої продукції - негайно після звільнення тари з під продукції, якщо інші терміни не встановлені Особливими умовами поставки або договором. В акті про результати перевірки ваги тари указується також вага нетто продукції, визначеної шляхом вирахування з ваги брутто ваги тари.

Визначення ваги нетто шляхом відрахування ваги тари з ваги брутто по даним, зазначеним у супровідних і в транспортних документах, без перевірки фактичної ваги брутто і ваги тари не допускається.

Перевірка ваги тари в решті всіх випадків проводиться з перевіркою ваги нетто.

15. Вибіркова (часткова) перевірка кількості продукції з поширенням результатів перевірки якої-небудь частини продукції на всю партію допускається, коли це передбачено стандартами, технічними умовами, Особливими умовами, іншими обов'язковими правилами або договором.

16. Якщо при прийманні продукції буде виявлена ​​недостача, то одержувач зобов'язаний призупинити подальшу прийомку, забезпечити збереження продукції, а також вжити заходів до запобігання її змішання з іншою однорідної продукцією.

Про виявлену недостачу продукції складається акт з підписами осіб, які виконували прийомку продукції.

У разі, коли при прийманні продукції виявлено невідповідність ваги брутто, окремих місць вагою, вказаною в транспортних або супровідних документах або на трафареті, одержувач не повинен здійснювати розтину тари та упаковки.

Якщо при правильності ваги брутто недостача продукції встановлюється при перевірці ваги нетто або кількості товарних одиниць в окремих місцях, то одержувач зобов'язаний призупинити приймання решти місць, зберегти і пред'явити представнику, викликаному для участі в подальшому прийманні (пп. 17 і 18 цієї Інструкції), тару і упаковку розкритих місць і продукцію, що знаходилася всередині цих місць.

17. Одночасно з призупиненням приймання одержувач зобов'язаний викликати для участі в продовженні приймання продукції і складанні двостороннього акту представника відправника, за умови що він з того ж міста, а якщо продукція отримана в оригінальній упаковці або в непошкодженій тарі виробника, що не є відправником, представника виробника з того ж міста. Представник іногороднього відправника (виробника) викликається у випадках, передбачених в Основних і Особливих умовах поставки, інших обов'язкових правилах або договорі. У цих випадках іногородній відправник (виробник) зобов'язаний не пізніше ніж на наступний день після отримання виклику одержувача повідомити телеграмою або телефонограмою, чи буде їм спрямований представник для участі в перевірці кількості продукції. Неотримання відповіді на виклик у вказаний термін дає право отримувачу здійснити приймання продукції до закінчення встановленого строку для явки представника відправника (виробника).

Представник відправника (виробника) з того ж міста зобов'язаний з'явитися не пізніше ніж в 3-денний термін після отримання виклику, не враховуючи часу, необхідного для проїзду, якщо інший термін не передбачено в Основних і Особливих умовах поставки, інших обов'язкових правилах або в договорі.

Представник відправника (виробника) повинен мати посвідчення на право участі в прийманні продукції у одержувача.

Відправник (виробник) може уповноважити на участь у прийманні продукції підприємство, що у місці отримання продукції. В цьому випадку посвідчення представникові видається підприємством, що виділив його. У посвідченні повинно бути посилання на документ, яким відправник уповноважив дане підприємство брати участь у приймання продукції.

17а. Повідомлення про виклик представника відправника (виробника) має бути відправлено (передано) йому по телеграфу (телефону) не пізніше 24 годин, а щодо швидкопсувної продукції - негайно після виявлення недостачі, якщо інші строки не встановлені Основними і Особливими умовами поставки, іншими обов'язковими для сторін правилами або договором.

В повідомленні повинно бути вказано:

а) найменування продукції, дата і номер рахунку-фактури або номер транспортного документа, якщо до моменту виклику рахунок не отримано;

б) кількість відсутньої продукції і характер нестачі (кількість окремих місць, недостача в цілій тарі, недостача в пошкодженій тарі тощо);

в) стан пломб;

г) вартість продукції, якої бракує;

д) час, на який призначене приймання продукції за кількістю.

18. При неявці представника відправника (виробника) за викликом одержувача, а також у випадках, коли виклик представника іногороднього відправника (виробника) не є обов'язковим, приймання продукції за кількістю і складання акта про недостачу проводиться:

а) за участю представника іншого підприємства (організації), виділеного керівником чи заступником керівника цього підприємства (організації), або

б) за участю представника громадськості підприємства-одержувача, призначеного керівником чи заступником керівника підприємства з числа осіб, затверджених рішенням заводського, фабричного або місцевого комітету профспілки цього підприємства, або

в) односторонньо підприємством-одержувачем, якщо відправник (виробник) дав згоду на односторонню прийомку продукції.

19. Керівники або заступники керівників підприємств та організацій за проханням підприємств-одержувачів виділяють їм представників для участі в прийманні продукції за кількістю.

20. В якості представників для участі в прийманні продукції повинні виділятися особи, компетентні в питаннях визначення кількості продукції, що підлягає прийманню.

Матеріально відповідальні та підлеглі їм особи, а також особи, пов'язані з обліком, зберіганням, прийманням і відпуском матеріальних цінностей, в якості представників громадськості підприємства одержувача виділятися не повинні. Зокрема, не можуть виділятися в якості представників громадськості підприємства - отримувача керівники підприємств та їх заступники (і в тих випадках, коли вони не є матеріально відповідальними особами), працівники відділу технічного контролю, бухгалтери, товарознавці, пов'язані з обліком, зберіганням, відпуском і прийманням матеріальних цінностей, працівники юридичної служби цих підприємств, претензійністю.

Представник громадськості підприємства-одержувача або представник іншого підприємства може брати участь у прийманні продукції у даного підприємства-одержувача не більше двох разів на місяць.

Термін повноважень представників громадськості підприємства-одержувача, виділених фабричним, заводським, місцевим комітетом профспілки для приймання продукції за кількістю, може бути встановлений на строк повноважень даного комітету профспілки.

21. Представнику, виділеному для участі в прийманні продукції за кількістю, видається належно оформлене і завірене печаткою підприємства разове посвідчення за підписом керівника підприємства (організації) або його заступника.

У посвідченні на право участі в прийманні продукції за кількістю повинно бути зазначено:

дата видачі посвідчення та його номер;

прізвище, ім'я та по батькові, місце роботи і посада особи, якій видано посвідчення;

на участь у прийманні якої саме продукції уповноважений представник.

Якщо для участі в прийманні продукції виділяється представник громадськості (п. 18 "б" цієї Інструкції), то в посвідченні вказується також дата і номер рішення заводського, фабричного або місцевого комітету, яким підприємству виділений даний представник.

Посвідчення видається на право участі у прийманні конкретної партії продукції. Видача посвідчення на який-небудь період (декаду, місяць і ін.) не допускається.

Для приймання продукції у вихідні або святкові дні посвідчення може бути видане в останній передвихідний або передсвятковий день на кожен день окремо без зазначення конкретної партії продукції.

Посвідчення, видане з порушенням правил цієї Інструкції, є недійсним.

22. Особи, які залучаються підприємством - отримувачем до участі в прийманні продукції, повинні бути ознайомлені з цією Інструкцією. Вони зобов'язані суворо дотримуватися вимог цієї Інструкції та приймати всі можливі заходи для виявлення причин і місця виникнення недостачі продукції.

23. Особи, які здійснюють прийомку продукції за кількістю, вправі засвідчувати своїм підписом тільки ті факти, які були встановлені з їх участю. Запис в акті даних, невстановлених безпосередньо учасниками приймання, забороняється.

За підписання акту про приймання продукції за кількістю, що містить дані, котрі не відповідають дійсності, особи, які брали участь в прийманні продукції за кількістю, несуть встановлену законом відповідальність.

Представники інших підприємств організацій, виділені для участі в прийманні продукції, не в праві отримувати у підприємства-одержувача винагороду за участь в прийманні продукції.

24. Приймання продукції, як правило, повинна вестися без перерви. Якщо в зв'язку з тривалістю перевірки або іншої поважної причини робота з приймання була перервана, одержувач зобов'язаний забезпечити збереження продукції і можливість якнайшвидшого закінчення приймання її.

Про перерву в роботі з приймання продукції, його причини й умови зберігання продукції під час перерви робиться запис в акті, складеному відповідно до п. 25 цієї Інструкції.

25. Якщо при прийманні продукції за участю представника, зазначеного в п. 17 або 18 цієї Інструкції, буде виявлена ​​недостача продукції проти даних, вказаних в транспортних і супровідних документах (рахунку-фактурі, специфікації, описи, в пакувальних ярликах та ін.), то результати приймання продукції за кількістю оформляються актом. Акт повинен бути складений в той же день, коли недостача виявлена.

В акті про недостачу продукції повинно бути зазначено:

а) найменування одержувача, що склав акт, та його адреса;

б) дата і номер акту, місце приймання продукції і складання акту, час початку і закінчення приймання продукції, у випадках, коли приймання продукції здійснене з порушенням встановленого терміну, - причини несвоєчасності приймання, час їх виникнення та усунення;

в) прізвище, ім'я та по батькові осіб, які брали участь в прийманні продукції за кількістю та в складанні акту, місце їх роботи, займані ними посади, дата і номер документа про повноваження представника на участь у прийманні продукції, а також вказівку про те, що ці особи ознайомлені з правилами приймання продукції за кількістю;

г) найменування та адреси відправника (виробника) і постачальника;

д) дата і номер телефонограми або телеграми про виклик представника відправника (виробника);

е) дата і номер рахунку-фактури і транспортної накладної (коносамента);

ж) дата відправки продукції зі станції (пристані, порту) відправлення або зі складу відправника;

з) дата прибуття продукції на станцію (пристань, порт) призначення, час видачі вантажу органом транспорту, час розкриття вагона, контейнера, автофургона та інших опломбованих транспортних засобів, час доставки продукції на склад одержувача;

і) номер і дата комерційного акта (акта, виданого органом автомобільного транспорту), якщо такий акт був складений при отриманні продукції від органу транспорту;

к) умови зберігання продукції на складі отримувача до приймання її, а також відомості про те, що визначення кількості продукції здійснювалося на справних вагах або іншими вимірювальними приладами, перевіреними в установленому порядку;

л) стан тари і упаковки в момент огляду продукції, зміст зовнішнього маркування тари та інші дані, на підставі яких можна зробити висновок про те, в чиїй упаковці пред'явлена ​​продукція - відправника або виробника, дата розкриття тари;

м) при вибірковій перевірці продукції - порядок відбору продукції для вибіркової перевірки із зазначенням підстав вибіркової перевірки (стандарт, технічні умови, Особливі умови поставки, договір тощо);

н) за чиєю вагою або пломбами (відправника або органу транспорту) відвантажена продукція; справність пломб і зміст відбитків відповідно до діючих на транспорті правил: загальна вага продукції - фактичний і по документам; вага кожного місця, в якому виявлено недостачу, - фактичний і за трафаретом на тарі (упаковці);

о) транспортне маркування місць (за документами і фактично), наявність або відсутність пакувальних ярликів, пломб на окремих місцях;

п) яким способом визначено кількість відсутньої продукції (зважуванням, рахунком місць, обміром тощо), чи могла вміститися продукція, якої не вистачає в тарне місце, в вагон, контейнер і т.п.;

р) інші дані, які, на думку осіб, що беруть участь у прийманні, необхідно вказати в акті для підтвердження нестачі;

с) точна кількість відсутньої продукції і її вартість;

т) висновок про причини і місце утворення нестачі.

Якщо при прийманні продукції одночасно будуть виявлені не тільки недостача, але й надлишки її проти транспортних і супровідних документів відправника (виробника), то в акті повинні бути вказані точні дані про ці надлишки.

Акт повинен бути підписаний всіма особами, що брали участь в прийманні продукції за якістю. Особа, незгодна з вмістом акту, зобов'язана підписати акт з відміткою про незгоду і викласти свою думку.

В акті перед підписом осіб, які брали участь у прийманні, повинно бути зазначено, що ці особи попереджені про те, що вони несуть відповідальність за підписання акту, який містить дані, що не відповідають дійсності.

26. Акт приймання продукції затверджується керівником або заступником керівника підприємства-одержувача не пізніше ніж на наступний день після складання акту.

У тих випадках, коли приймання здійснювалося у вихідний або святковий день, акт приймання повинен бути затверджений керівником підприємства-одержувача або його заступником в перший робочий день після вихідного або святкового дня.

У випадках, коли за результатами приймання виявляються факти зловживань або розкрадань продукції, керівник або заступник керівника підприємства-одержувача зобов'язаний негайно повідомити про це органам охорони громадського порядку або прокуратури і направити їм відповідні документи.

27. До акту приймання, яким встановлюється недостача продукції, повинні бути додані:

а) копії супровідних документів або порівнювальної відомості, тобто відомості звірки фактичної наявності продукції з даними, зазначеними в документах відправника (виробника);

б) пакувальні ярлики (кипні карти тощо), вкладені в кожне тарне місце;

в) квитанція станції (пристані, порту) призначення про перевірку ваги вантажу, якщо така перевірка проводилася;

г) пломби від тарних місць в яких виявлена ​​недостача;

д) оригінал транспортного документу (накладна, коносамент), а у разі пред'явлення одержувачем органу транспорту претензії, пов'язаної з цим документом, - його копія;

е) документ, що посвідчує повноваження представника, виділеного для участі у прийманні;

ж) акт, складений відповідно до п. 16 цієї Інструкції;

з) документ, що містить дані відважування та обміру, якщо кількість продукції визначалося шляхом зважування або обміру;

і) інші документи, що можуть свідчити про причини виникнення нестачі (аналізи на вологість продукції, що має відповідні допуски на вологість, комерційні акти та ін.);

к) до акту приймання швидкопсувної продукції - відомість подачі і прибирання вагонів, пам'ятка прийом здавальника при вивантаженні вантажу засобами вантажоодержувачів в місцях загального користування.

28. Акти приймання продукції за кількістю реєструються і зберігаються в порядку, встановленому на підприємстві-одержувачі.

29. Претензія у зв'язку з недостачею продукції пред'являється відправнику (постачальнику) у встановлений строк. При виявленні надлишків прийнятої продукції одержувач негайно повідомляє про це відправнику (постачальнику).

При недостачі продукції, отриманої в оригінальній упаковці або в непошкодженій тарі виробника, претензія і документи, що її підтверджують, повинні направлятися також виробнику продукції. Якщо виробник або його місцезнаходження одержувачу невідомі, претензія в двох примірниках надсилається відправнику (постачальнику), який негайно після її отримання зобов'язаний направити один примірник претензії виробнику, сповістивши про це одержувача.

До претензії про недостачу продукції повинен бути прикладений акт про недостачу з додатками, зазначеними в п. 27 цієї Інструкції, якщо їх немає у відправника (виробника, постачальника).

30. Після отримання претензії про недостачу продукції керівник або заступник керівника підприємства-відправника (виробника) призначає службову перевірку за матеріалами претензії.

Матеріали перевірки розглядаються і затверджуються керівником або заступником керівника підприємства-відправника (виробника).

У випадках, коли за результатами перевірки виявляються факти зловживань або розкрадань продукції, керівник підприємства-відправника зобов'язаний негайно повідомити про це органам охорони громадського порядку або прокуратури і направити їм відповідні документи.

31. Про результати розгляду претензії відправник (виробник, постачальник) повідомляє одержувачеві у встановлений термін.

32. При відправці покупцем продукції без розкриття тари або упаковки первинного відправника (виробника) з останнього не знімається відповідальність за нестачу продукції, якщо недостача утворилася не з вини покупця, який перенаправив продукцію.

Покупець, що відвантажив продукцію без розтину тари початкового відправника (виробника), при відмові в задоволенні претензії, пред'явленої в зв'язку з нестачею продукції, крім мотивів відмови повинен повідомити дату отримання ним цієї продукції, а також дату і номер рахунку відправника (виробника).

33. Якщо за чинним законодавством є підстави для покладання відповідальності за недостачу вантажу на органи транспорту, одержувач зобов'язаний в установленому порядку пред'явити претензію відповідному органу транспорту.

Скачати «Інструкція про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю П-6»