Інструкція про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю П-7

Затверджена постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 25 квітня 1966 № П-7 (із змінами, внесеними постановами Держарбітражу СРСР від 29 грудня 1973 № 81, від 14 листопада 1974 № 98, від 23 липня 1975 № 115).

1. Ця Інструкція застосовується у всіх випадках, коли стандартами, технічними умовами, Основними і Особливими умовами поставки або іншими обов'язковими для сторін правилами не встановлено інший порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю і комплектністю, а також тари під продукцією або товарами. Наприклад, робочого взуття https://yas-poltava.com

У договорах поставки можуть бути передбачені особливості приймання відповідних видів продукції і товарів.

2. В цілях збереження якості продукції, що поставляється, створення умов для своєчасного і правильного приймання її за якістю об'єднання і його виробнича одиниця, підприємство, організація-виробник (відправник) зобов'язані забезпечити:

а) суворе дотримання встановлених правил упаковки та затарювання продукції, маркування та опломбування окремих місць;

б) відвантаження (здачу) продукції, відповідної якості і комплектності вимогам, встановленим стандартами, технічними умовами, кресленнями, рецептурами, зразками (еталонами).

Продукція, що не пройшла в установленому порядку перевірку за якістю, а також продукція, відвантаження якої було заборонено органами, які здійснюють контроль за якістю продукції, та іншими уповноваженими на те органами, поставлятися не повинна;

в) чітке і правильне оформлення документів, що засвідчують якість і комплектність продукції (технічний паспорт, сертифікат, посвідчення про якість тощо), відвантажувальних і розрахункових документів, відповідність зазначених у них даних про якість і комплектність продукції фактичною якістю і комплектністю її;

г) своєчасне відсилання документів, що засвідчують якість і комплектність продукції одержувачеві. Ці документи висилаються разом із продукцією, якщо інше не передбачено Основними і Особливими умовами поставки, іншими обов'язковими для сторін правилами чи договором.

У випадках, передбачених стандартами, технічними умовами, Основними і Особливими умовами поставки, іншими обов'язковими для сторін правилами і договором, виробник (відправник) зобов'язаний при відвантаженні (здачі) продукції в упакованих або затарених місцях вкласти в кожне тарне місце документ, який свідчить про найменування і якість продукції, що знаходиться в даному тарному місці;

д) суворе дотримання діючих транспортних правил здачі вантажів для перевезення, їх навантаження і кріплення, а також спеціальних правил навантаження, встановлених стандартами та технічними умовами.

3. При прийомі вантажу від органів транспорту підприємство-одержувач відповідно до діючих транспортних правил перевезень вантажів зобов'язане перевірити, чи забезпечено збереження вантажу при перевезенні, зокрема:

а) перевірити у випадках, передбачених у зазначених правилах, наявність на транспортних засобах (вагоні, цистерні, баржі, трюмі судна, автофургоні тощо) або на контейнері пломб відправника або пункту відправлення (станції, пристані, порту), справність пломб, відтиски на них, стан вагона, інших транспортних засобів або контейнера, наявність захисного маркування вантажу і справність тари;

б) перевірити відповідність найменування вантажу і транспортного маркування на ньому даним, зазначеним у транспортному документі;

в) перевірити, чи були дотримані встановлені правила перевезення, що забезпечують запобігання пошкодження і псування вантажу (укладання вантажу, температурний режим і ін.), терміни доставки, а також провести огляд вантажу.

У разі отримання від органу транспорту вантажу без перевірки кількості місць, ваги і стану його одержувач у порядку, встановленому правилами оформлення видачі вантажів, зобов'язаний вимагати від органів транспорту, щоб на транспортному документі була зроблена відповідна відмітка.

4. При прийомі вантажу від органів транспорту одержувач у всіх випадках, коли це передбачено правилами, що діють на транспорті, зобов'язаний вимагати від органу транспорту складання комерційного акту, а при доставці вантажу автомобільним транспортом - відмітки на товарно-транспортній накладній або складання акту.

У разі необґрунтованої відмови органу транспорту від складання зазначених вище актів одержувач зобов'язаний відповідно до діючих на транспорті правил оскаржити цю відмову і виконати прийняття продукції в порядку, передбаченому цією Інструкцією.

5. Продукція, що надійшла в справній тарі, приймається за якістю і комплектністю, як правило, на складі кінцевого одержувача.

Покупці-бази збутових, постачальницьких, заготівельних організацій, оптових і роздрібних товарних підприємств і інші покупці, які перенаправляють транзитом продукцію в тарі або упаковці первісного виробника (відправника), повинні здійснювати прийомку продукції за якістю і комплектністю у випадках, передбачених обов'язковими правилами або договором, а також при отриманні продукції в пошкодженій, відкритій чи немаркованій тарі, у тарі з пошкодженою пломбою або за наявності ознак псування (витік, бій і т.д.).

Зазначені підприємства та організації зобов'язані зберігати продукцію, що підлягає пере направленню, в умовах, що забезпечують збереження її якості і комплектності.

6. Приймання продукції за якістю і комплектністю проводиться на складі одержувача в такі строки:

а) за умови поставки в інше місто - не пізніше 20 днів, а швидкопсувної продукції - не пізніше 24 годин після видачі продукції органом транспорту чи надходження її на склад одержувача при доставці продукції постачальником або при вивезенні продукції одержувачем;

б) за умови поставки у межах міста - не пізніше 10 днів, а швидкопсувної продукції - 24 годин після надходження продукції на склад одержувача.

В районах Крайньої Півночі, у віддалених районах та інших районах дострокового завезення приймання продукції виробничо-технічного призначення проводиться не пізніше 30 днів, а швидкопсувної продукції - не пізніше 48 годин після надходження продукції на склад одержувача. У зазначених районах приймання промислових товарів народного споживання проводиться не пізніше 60 днів, продовольчих товарів (за винятком швидкопсувних) - не пізніше 40 днів, а швидкопсувних товарів - пізніше 48 годин після надходження їх на склад одержувача.

Перевірка якості і комплектності продукції, що надійшла в тарі, проводиться при розкритті тари, але не пізніше зазначених вище термінів, якщо інші терміни не передбачені в договорі у зв'язку з особливостями продукції, що поставляється (товару).

Машини, обладнання, прилади та інша продукція, що надійшла в тарі і має гарантійні терміни служби або зберігання, перевіряються за якістю і комплектністю при розкритті тари, але не пізніше встановлених гарантійних термінів.

7. Приймання продукції за якістю і комплектністю на складі постачальника здійснюється у випадках, передбачених у договорі.

8. Торгові організації мають право незалежно від перевірки якості товарів, здійсненої ними в терміни, зазначені в п. 6 цієї Інструкції, актувати виробничі недоліки, якщо такі недоліки будуть виявлені при підготовці товарів до роздрібного продажу або при роздрібному продажу протягом чотирьох місяців після отримання товарів.

9. Акт про приховані недоліки продукції повинен бути складений протягом 5 днів після виявлення недоліків, однак не пізніше чотирьох місяців з дня надходження продукції на склад одержувача, що виявив приховані недоліки, якщо інші строки не встановлені обов'язковими для сторін правилами.

Коли приховані недоліки продукції можуть бути виявлені лише в процесі її обробки, здійсненої послідовно двома або кількома підприємствами, акт про приховані недоліки має бути складений не пізніше чотирьох місяців з дня отримання продукції підприємством, який виявив недоліки.

Акт про приховані недоліки, виявлені в продукції з гарантійними термінами служби і зберігання, повинен бути складений протягом 5 днів після виявлення недоліків, але в межах встановленого гарантійного терміну.

Якщо для участі в складанні акта викликається представник виробника (відправника), то до встановленого 5-денного терміну додається час, необхідний для його приїзду.

Акт про приховані недоліки товарів, гарантійний строк на які обчислюється з моменту їх роздрібного продажу, може бути складений також у період зберігання до продажу, незалежно від часу отримання товарів.

Прихованими недоліками визнаються такі недоліки, що не могли бути виявлені при звичайній для даного виду продукції перевірці і виявлені лише в процесі обробки, підготовки до монтажу, в процесі монтажу, випробування, використання і зберігання продукції.

10. Приймання вважається здійсненим своєчасно, якщо перевірка якості і комплектності продукції закінчена у встановлені терміни.

11. Одночасно з прийманням продукції за якістю проводиться перевірка комплектності продукції, а також відповідності тари, упаковки, маркування вимогам стандартів, технічних умов, Особливих умов, інших обов'язкових для сторін правил чи договору, кресленням, зразкам (еталонам).

12. Встановлений цією Інструкцією порядок приймання продукції, що поставляється в тарі, застосовується також при прийманні бандеролей чи опломбованих пачок (зв'язок) в тих випадках, коли без порушення цілості бандеролі чи упаковки або без зняття пломби неможливо вилучення продукції з пачки (зв'язки).

13. Приймання продукції проводиться уповноваженим на те керівником підприємства-одержувача або його заступником. Ці особи несуть відповідальність за суворе дотримання правил приймання продукції.

Підприємство-одержувач зобов'язане:

а) створити умови для правильного та своєчасного приймання продукції, при яких забезпечувалася б її схоронність і запобігалося б псування продукції, а також змішання з іншою однорідною продукцією;

б) стежити за справністю засобів випробування і вимірювання, якими визначається якість продукції, а також за своєчасністю перевірки їх в установленому порядку;

в) забезпечити, щоб особи, які здійснюють прийомку продукції за якістю і комплектністю, добре знали і суворо дотримувались даної інструкції, а також правил приймання продукції за якістю і комплектністю, встановлених відповідними стандартами, технічними умовами, Основними і Особливими умовами поставки, іншими обов'язковими правилами;

г) систематично здійснювати контроль за роботою осіб, на яких покладено приймання продукції за якістю і комплектністю, і попереджати порушення правил приймання продукції.

14. Приймання продукції за якістю і комплектністю здійснюється в точній відповідності зі стандартами, технічними умовами, Основними і Особливими умовами поставки, іншими обов'язковими для сторін правилами, а також за супровідними документами, що посвідчують якість та комплектність продукції (технічний паспорт, сертифікат, посвідчення про якість, рахунок-фактура, специфікація тощо). Відсутність зазначених супровідних документів або деяких з них не призупиняє прийомку продукції. У цьому випадку складається акт про фактичну якість і комплектністю продукції і в акті вказується, які документи відсутні.

15. Вибіркова (часткова) перевірка якості продукції з поширенням результатів перевірки якості якої-небудь частини продукції на всю партію допускається у випадках, коли це передбачено стандартами, технічними умовами, Особливими умовами поставки, іншими обов'язковими правилами або договором.

16. При виявленні невідповідності якості, комплектності, маркування продукції, що надійшла, тари або упаковки вимогам стандартів, технічних умов, кресленням, зразкам (еталонам), договору або даним, зазначеним у маркуванні і супровідних документах, що засвідчують якість продукції (п. 14 цієї Інструкції) , одержувач призупиняє подальшу прийомку продукції і складає акт, в якому вказує кількість оглянутої продукції і характер виявлених при прийманні дефектів. Одержувач зобов'язаний забезпечити зберігання продукції неналежної якості або некомплектної продукції в умовах, що запобігають погіршення її якості і змішання з іншою однорідної продукцією.

Одержувач також зобов'язаний викликати для участі в продовженні приймання продукції і складання двостороннього акта представника виробника (відправника) з іншого міста, якщо це передбачено в Основних і Особливих умовах поставки, інших обов'язкових правилах при договорі.

У договорах можуть бути передбачені випадки, коли явка представника виробника (відправника) з іншого міста для участі в прийманні продукції за якістю і комплектністю та складання акту є обов'язковою.

У разі поставки з того ж міста виклик представника виробника (відправника) і його явка для участі в перевірці якості і комплектності продукції і складанні акту є обов'язковими.

17. У повідомленні про виклик, направленому виробнику (відправнику), повинно бути зазначено:

а) найменування продукції, дата і номер рахунку-фактури або номер транспортного документу, якщо до моменту виклику рахунок не отримано;

б) основні недоліки, виявлені в продукції;

в) час, на який призначено приймання продукції за якістю або комплектністю (в межах встановленого для приймання терміну);

г) кількість продукції неналежної якості або некомплектної продукції.

18. Повідомлення про виклик представника виробника (відправника) повинно бути направлено (передано) йому по телеграфу (телефону) не пізніше 24 годин, а щодо продукції, яка швидко псується - негайно після виявлення невідповідності якості, комплектності, маркування продукції, тари або упаковки встановленим вимогам, якщо інші строки не встановлені, Основними і Особливими умовами поставки, іншими обов'язковими для сторін правилами чи договором.

19. Представник виробника (відправника) з того ж міста зобов'язаний з'явитися за викликом одержувача не пізніше ніж на наступний день, а по швидкопсувній продукції - не пізніше 4 годин після отримання виклику, якщо в ньому не вказаний інший термін явки.

Виробник (відправник) з іншого міста зобов'язаний не пізніше ніж на наступний день після отримання виклику одержувача повідомити телеграмою або телефонограмою, чи буде направлений представник для участі в перевірці якості продукції. Неотримання відповіді на виклик у вказаний термін дає право отримувачу здійснити приймання продукції до закінчення встановленого строку явки представника виробника (відправника).

Представник виробника (відправника) з іншого міста зобов'язаний з'явитися не пізніше ніж у триденний термін після отримання виклику, не враховуючи часу, необхідного для проїзду, якщо інший термін не передбачено в Основних і Особливих умовах поставки, інших обов'язкових правилах або договорі.

Представник виробника (відправника) повинен мати посвідчення на право участі у визначенні якості та комплектності продукції, що надійшла до одержувача.

Виробник (відправник) може уповноважити на участь у прийманні отримувачем продукції підприємство, що знаходиться у місці отримання продукції. В цьому випадку посвідчення представникові видається підприємством, що виділив його. У посвідченні повинно бути посилання на документ, яким виробника (відправник) уповноважив дане підприємство брати участь у прийманні продукції.

20. При неявці представника виробника (відправника) за викликом одержувача (покупця) в установлений термін і у випадках, коли виклик представника виробника (відправника) з іншого міста не є обов'язковим, перевірка якості продукції проводиться представником відповідної галузевої інспекції за якістю продукції, а перевірка якості товарів - експертом бюро товарних експертиз або представником відповідної інспекції по якості.

За відсутності відповідної інспекції по якості або бюро товарних експертиз в місці знаходження одержувача (покупця), при відмові їх виділити представника або неявку його за викликом одержувача (покупця) перевірка проводиться:

а) за участю компетентного представника іншого підприємства (організації), виділеного керівником чи заступником керівника цього підприємства (організації), або

б) за участю компетентного представника громадськості підприємства-одержувача, призначеного керівником із числа осіб, затверджених рішенням фабричного, заводського чи місцевого комітету профспілки цього підприємства, або

в) односторонньо підприємством-одержувачем, якщо виробник (відправник) дав згоду на односторонню прийомку продукції.

21. Керівники підприємств та організацій чи їх заступники на прохання підприємства - отримувача виділяють йому представників для участі в прийманні продукції за якістю і комплектністю.

22. Для участі в прийманні продукції повинні виділятися особи, компетентні (за родом роботи, за освітою, з досвіду трудової діяльності) у питаннях визначення якості та комплектності продукції, яка підлягає прийманню.

Матеріально відповідальні та підлеглі їм особи, а також особи, які здійснюють облік, зберігання, приймання та відпуск матеріальних цінностей, в якості представників громадськості підприємств-одержувачів виділятись не повинні. Зокрема, не можуть виділятися в якості представників громадськості підприємства - отримувача керівники підприємств та їх заступники (і в тих випадках, коли вони не є матеріально відповідальними особами), працівники відділу технічного контролю, бухгалтери, товарознавці, пов'язані з обліком, зберіганням, відпуском і прийманням матеріальних цінностей, працівники юридичної служби цих підприємств, претензіоністи.

Термін повноважень представників громадськості підприємства-одержувача, виділених фабричним, заводським, місцевим комітетом профспілки для приймання продукції за якістю, може бути встановлений на строк повноважень даного комітету профспілки.

23. Представнику, уповноваженому для участі в прийманні продукції за якістю і комплектністю, видається належно оформлене і завірене печаткою підприємства разове посвідчення за підписом керівника підприємства (організації) або його заступника.

У посвідченні на право участі в прийманні продукції за якістю і комплектністю вказуються:

дата видачі посвідчення та його номер;

прізвище, ім'я та по батькові, місце роботи і посада особи, якій видано посвідчення;

найменування підприємства, якому виділяється представник;

на участь у прийманні якої саме продукції уповноважений представник.

Якщо для участі в прийманні продукції виділяється представник громадськості (п. 20, підп. "Б" цієї Інструкції), то в посвідченні вказується також дата і номер рішення заводського, фабричного або місцевого комітету, яким підприємству виділений даний представник.

Посвідчення видається на право участі в приймання конкретної партії продукції. Видача посвідчення на який-небудь період (декаду, місяць і ін.) не допускається.

Для приймання продукції у вихідні або святкові дні посвідчення може бути видане в останній передвихідний або передсвятковий день окремо без зазначення конкретної партії продукції.

Посвідчення, видане з порушенням правил цієї Інструкції, є недійсним.

24. Особи, які залучаються підприємством - отримувачем до участі в прийманні продукції, повинні бути ознайомлені з цією Інструкцією, з відповідними стандартами, технічними умовами, кресленнями, рецептурами, зразками (еталонами), Основними і Особливими умовами поставки та договором, на підставі якого проведена поставка даної продукції.

25. Особи, які здійснюють прийомку продукції з якості і комплектністю, зобов'язані чітко дотримуватись правил приймання продукції та засвідчувати своїм підписом тільки ті факти, які були встановлені з їх участю. Запис в акті даних, невстановлених безпосередньо учасниками приймання, забороняється.

За підписання акту про приймання продукції за якістю і комплектністю, що містить дані, які не відповідають дійсності, особи, що підписали такий акт, несуть встановлену законом відповідальність.

Представники інших підприємств і організацій та представники громадськості, виділені для участі в прийманні продукції, не вправі отримувати у підприємства-одержувача винагороду за участь в прийманні продукції.

26. У всіх випадках, коли стандартами, технічними умовами, Основними і Особливими умовами поставки, іншими обов'язковими правилами або договором для визначення якості продукції передбачено відбір зразків (проб), особи, що беруть участь у прийманні продукції за якістю, зобов'язані відібрати зразки (проби) цієї продукції.

Відбір зразків (проб) проводиться в точній відповідності з вимогами зазначених вище нормативних актів. Відібрані зразки (проби) опечатуються або пломбуються і забезпечуються етикетками, підписаними особами, що приймають участь у відборі.

27. Про відбір зразків (проб) складається акт, що підписується усіма особами, що приймають участь у відборі. В акті повинно бути зазначено:

а) час і місце складання акту, найменування одержувача продукції, прізвища та посади осіб, які брали участь у відборі зразків (проб);

б) найменування виробника (відправника), від якого надійшла продукція;

в) номер і дата рахунка-фактури і транспортної накладної, за якими надійшла продукція, і дата надходження її на склад одержувача, а при доставці продукції постачальником і при відпуску продукції зі складу постачальника - номер і дата накладної або рахунку-фактури, за якою здана продукція;

г) кількість місць і вага продукції, а також кількість і номери місць, з яких відбиралися зразки (проби) продукції;

д) вказівка ​​про те, що зразки (проби) відібрано в порядку, передбаченому стандартом, технічними умовами, Основними і Особливими умовами поставки, іншими обов'язковими правилами і договором, з посиланням на їх номер і дату;

е) чи забезпечені відібрані зразки (проби) етикетками, що містять дані, передбачені стандартами або технічними умовами;

ж) опечатані або опломбовані зразки (проби), чиєю печаткою або пломбою (відтиски на пломбах);

з) інші дані, які особи, що беруть участь у відборі проб, вважають необхідним включити в акт для більш докладної характеристики зразків (проб).

28. З відібраних зразків (проб) один залишається у одержувача, другий надсилається виробнику (відправнику) продукції. У всіх випадках, коли це передбачено стандартами, технічними умовами, іншими обов'язковими правилами і договором, відбираються додаткові зразки (проби) для здачі на аналіз чи випробування в лабораторії або науково-дослідні інститути.

Про здачу зразків (проб) на аналіз чи випробування робляться відповідні відмітки в акті відбору зразків (проб).

Відібрані зразки (проби) продукції повинні зберігатися одержувачем, виробником (відправником) до вирішення спору про якість продукції, а у випадках передачі матеріалів про випуск недоброякісної продукції до органів прокуратури та суду - до вирішення справи в цих органах.

29. За результатами приймання продукції за якістю і комплектністю за участю представників, зазначених у пп. 19 і 20 цієї Інструкції, складається акт про фактичну якість і комплектність отриманої продукції.

Акт повинен бути складений у день закінчення приймання продукції за якістю і комплектністю.

У цьому акті має бути зазначено:

а) найменування одержувача продукції та його адреса;

б) номер і дата акту, місце приймання продукції, час початку і закінчення приймання продукції; у випадках, коли приймання продукції за участю представників, зазначених у пп. 19 і 20 цієї Інструкції, зроблена з порушенням встановлених термінів приймання, в акті повинні бути вказані причини затримки приймання, час їх виникнення та усунення;

в) прізвища, ініціали людей, які брали участь в прийманні продукції за якістю і в складанні акта, місце їх роботи, займані ними посади, дата і номер документа про повноваження представника на участь у перевірці продукції за якістю і комплектністю, а також вказівку про те, що ці особи ознайомлені з правилами приймання продукції за якістю;

г) найменування та адреси виробника (відправника) і постачальника;

д) дата і номер телефонограми або телеграми про виклик представника виробника (відправника) або відмітка про те, що виклик виробника (відправника) Основними і Особливими умовами поставки, іншими обов'язковими правилами або договором не передбачений ;

е) номери і дати договору на поставку продукції, рахунки-фактури, транспортної накладної (коносамента) і документа, що посвідчує якість продукції;

ж) дата прибуття продукції на станцію (пристань, порт) призначення, час видачі вантажу органом транспорту, час розкриття вагона, контейнера, автофургона та інших опломбованих транспортних засобів, час доставки продукції на склад одержувача;

з) номер і дата комерційного акту (акту, виданого органом автомобільного транспорту), якщо такий акт був складений при отриманні продукції від органу транспорту;

і) умови зберігання продукції на складі отримувача до складання акта;

к) стан тари і упаковки в момент огляду продукції, зміст зовнішнього маркування тари та інші дані, на підставі яких можна зробити висновок про те, в чиїй упаковці пред'явлена ​​продукція - виробника або відправника, дата розкриття тари і упаковки. Недоліки маркування, тари та упаковки, а також кількість продукції, до якого належить кожен із встановлених недоліків;

л) при вибірковій перевірці продукції - порядок відбору продукції для вибіркової перевірки із зазначенням підстави вибіркової перевірки (стандарт, технічні умови, Особливі умови поставки, інші обов'язкові правила і договір);

м) за чиїми пломбами (відправника або органу транспорту) відвантажена і отримана продукція, справність пломб, відбитки на них; транспортне маркування місць (за документами і фактично), наявність або відсутність пакувальних ярликів, пломб на окремих місцях;

н) кількість (вага), повне найменування та перерахування пред'явленої до огляду і фактично перевіреної продукції з виділенням продукції забракованої, підлягає виправленню у виробника або на місці, у тому числі шляхом заміни окремих деталей, а також продукції, сорт якої не відповідає сорту, вказаному в документі, що засвідчує її якість. Детальний опис виявлених недоліків та їх характер;

о) підстави, за якими продукція переводиться в більш низький сорт, з посиланням на стандарт, технічні умови, інші обов'язкові правила;

п) кількість некомплектної продукції та перелік відсутніх частин, вузлів і деталей і вартість їх;

р) номери стандартів, технічні умови, креслення, зразки (еталони), за якими здійснювалася перевірка якості продукції;

с) номер робітника, що відмічає браковану продукцію підприємства-виробника продукції, якщо на продукції такий номер вказаний;

т) чи зроблений відбір зразків (проб) і куди вони спрямовані;

у) інші дані, які, на думку осіб, що беруть участь у прийманні, необхідно вказати в акті для підтвердження неналежної якості або некомплектності продукції;

ф) висновок про характер виявлених дефектів у продукції та причина їх виникнення.

30. Акт повинен бути підписаний всіма особами, що брали участь в перевірці якості і комплектності продукції. Особа, яка не згідна зі змістом акту, зобов'язана підписати його із застереженням про свою незгоду і викласти свою думку.

В акті перед підписом осіб, які брали участь у прийманні, повинно бути зазначено, що ці особи попереджені про те, що вони несуть відповідальність за підписання акту, що містить дані, що не відповідають дійсності.

Якщо між виробником (відправником) і одержувачем виникнуть розбіжності в характері виявлених дефектів і причини їх виникнення, то для визначення якості продукції одержувач зобов'язаний запросити експерта бюро товарних експертів, представників відповідної інспекції з якості або іншої компетентної організації.

31. До акта, складеного в порядку, передбаченому в п. 29 цієї Інструкції, мають бути додані:

а) документи виробника (відправника), що засвідчують якість і комплектність продукції;

б) пакувальні ярлики з тарних місць, в яких встановлена неналежна якість і некомплектність продукції;

в) транспортний документ (накладна, коносамент);

г) документ, що засвідчує повноваження представника, виділеного для участі у прийманні;

г1) акт, складений відповідно до п. 16 цієї Інструкції;

д) акт відбору зразків (проб) і висновок за результатами аналізу (випробування) відібраних зразків (проб);

е) інші документи, що можуть свідчити про причини псування (погіршення) якості продукції або її некомплектності (комерційні акти, для швидкопсувних вантажів відомості про температурний режим, а також відомість подачі і прибирання вагонів, пам'ятка прийомоздавача при вивантаженні вантажу вантажоодержувачем на місцях загального користування та ін.).

32. Акт, який встановлює неналежну якість або некомплектність продукції, складений за участю представників, зазначених в п. 20, підп. "а", "б" і "в", затверджується керівником підприємства-одержувача або його заступником не пізніше триденного терміну після складання акту.

У тих випадках, коли приймання продукції здійснювалася у вихідний або святковий день, акт приймання повинен бути затверджений керівником підприємства-одержувача або його заступником в перший робочий день після вихідного або святкового дня.

У необхідних випадках керівник підприємства або його заступник направляє матеріали прокуратурі для притягнення до встановленої законом відповідальності осіб, винних у випуску недоброякісної або некомплектної продукції.

Акти, складені бюро товарних експертиз або інспекцією за якістю продукції, затверджуються в порядку, встановленому відповідними положеннями про інспекції і бюро товарних експертиз.

33. Акт про приховані недоліки, виявлені в продукції, складається в порядку, передбаченому цією Інструкцією, якщо інше не передбачено Основними і Особливими умовами поставки, іншими обов'язковими правилами і договором.

34. Щодо товарів, неналежну якість яких виявлено споживачем після покупки їх в магазинах, одержувач (покупець) замість акту, зазначеного в п. 29 цієї Інструкції, повинен представити виробнику (відправнику):

а) заяву споживача про обмін товару та висновок магазину із зазначенням найменування товару, його виробника (відправника) і постачальника, ціни товару, характеру недоліків і причини їх виникнення, часу продажу, обміну, ремонту товарів чи повернення їх вартості;

б) документи, передбачені Правилами обміну промислових товарів, придбаних у роздрібній торговельній мережі, що підтверджують неналежну якість товарів;

в) розписку споживача про обмін товару або про повернення його вартості.

35. Виробник (відправник) або одержувач (покупець) за наявності підстав має право опротестувати висновок інспекції з якості, бюро товарних експертиз або науково-дослідного інституту (лабораторії) в їх вищестоящу організацію. Копія цієї заяви направляється іншій стороні. Якщо відповідна вищестояща організація визнає доводи виробника (відправника) або одержувача (покупця) обґрунтованими, то в установленому порядку призначається повторна експертиза.

Повторна експертиза продукції може бути проведена також за дорученням арбітражу або судово-слідчих органів.

36. Виробник (відправник, постачальник) має право перевірити ще якість продукції, забракованої і повернутої одержувачем (покупцем) у порядку та у випадках, передбачених Основними і Особливими умовами поставки, іншими обов'язковими правилами і договором.

37. Акти приймання продукції за якістю і комплектністю реєструються і зберігаються в порядку, встановленому на підприємстві-одержувачі.

38. У разі прийняття одержувачем (покупцем) продукції, переведеної в більш низький сорт, ця продукція відповідно з актом про результати приймання перемарковується за рахунок виробника (відправника).

У договорі має бути передбачено, з ким проводиться перемаркування: виробником (відправником) або одержувачем (покупцем).

39. Виключений.

40. Претензія, яка випливає з поставки продукції, що не відповідає по якості, комплектності, тарі, упаковці і маркуванню стандартам, технічним умовам, кресленням, рецептурами, зразками (еталонами), пред'являється одержувачем (покупцем) виробнику (відправнику, постачальнику) у встановлений строк.

Якщо виробник або його місцезнаходження одержувачу (покупцю) не відомі, претензія в двох примірниках надсилається відправнику (постачальнику), який негайно після її отримання зобов'язаний направити один примірник виробнику, сповістивши про це одержувача (покупця).

До претензії про поставку продукції неналежної якості або некомплектності мають бути додані акт і документи, зазначені в пп. 31 і 34 цієї Інструкції, якщо їх немає у виробника (відправника, постачальника), а також документи, що підтверджують реалізацію продукції, яка швидко за вказівкою органів санітарного нагляду, якщо продукція до моменту пред'явлення претензії реалізована.

У випадках, передбачених договором, до претензії повинні додаватися акт про знищення швидкопсувної продукції за вказівкою органів санітарного нагляду, акт про здачу продукції в металобрухт і інші документи про використання продукції на місці відповідно до фактичної її якості.

41. У разі пред'явлення претензії про відшкодування різниці вартості продукції (уцінки) у зв'язку з переведенням її в більш низький сорт одержувач зобов'язаний додати до претензії документи, що підтверджують оприбуткування продукції фактично отриманим сортом. Торгуючі організації зобов'язані подати підписану керівником організації (або його заступником) і головним бухгалтером довідку про реалізацію продукції за ціною того сорту, в який вона переведена, або про проведену переоцінку, якщо продукція ще не реалізована, а також довідку з підписами тих же посадових осіб про перемаркування продукції відповідним сортом.

42. Про результати розгляду претензії відправник (виробник, постачальник) повідомляє одержувачеві у встановлений термін.

Скачати «Інструкція про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю П-7»